Dobrodošli na web stranicu STK "Obrtnička škola - Brod", Slavonski Brod

 

Statut

Statut STK OŠB (NOVI, veljača 2015.)

 

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/2014), članka 14., članka 23. i članka 96. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/2006, 150/2008, 124/2010, 86/2012 i 94/2013) te članka 66. Statuta Stolnoteniskog kluba “Obrtnička škola – Brod” od 26.02.2008. godine, Skupština Stolnoteniskog kluba “Obrtnička škola – Brod” iz Slavonskog Broda na sjednici održanoj dana 27. veljače 2015. godine donijela je

 

S T A T U T

 

STOLNOTENISKOG KLUBA “OBRTNIČKA ŠKOLA – BROD”

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Stolnoteniski klub “Obrtnička škola – Brod” (u daljnjem tekstu: Klub) je sportska udruga u koju se slobodno i dobrovoljno udružuju djelatnici srednje Obrtničke škole u Slavonskom Brodu, stolnotenisači, stolnoteniski djelatnici, stručne osobe u sportu kao i druge fizičke i pravne osobe radi sudjelovanja u sportskim natjecanjima u stolnoteniskom sportu.

 Članak 2.

Ovim Statutom uređuju se: pitanje naziva, sjedište i područje na kojem Klub djeluje, ciljevi i djelatnosti kojima se ciljevi ostvaruju, javnost rada, članstvo i članarine, prava, obveze i odgovornost članova, unutarnji ustroj Kluba, tijela Kluba i njihov sastav, ovlasti, izbor, opoziv i trajanje mandata, pitanje imovine (stjecanje i raspolaganje, postupak s imovinom u slučaju prestanka rada Kluba) i raspolaganje s mogućom dobiti, rješavanje sporova igrača i Kluba, pitanje izmjena, dopuna i stupanja na snagu ovog Statuta te izbor i opoziv likvidatora i prestanak postojanja Kluba.

Članak 3.

(1) Klub ima svojstvo neprofitne pravne osobe koja nije osnovana sa svrhom stjecanja dobiti i ne obavlja gospodarsku djelatnost.

(2) Klub se upisuje u Registar udruga i Registar sportskih djelatnosti pri Uredu državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji.

Članak 4.

Klub djeluje na načelima neovisnosti, javnosti, demokratskog ustroja, neprofitnosti i slobodnog sudjelovanja u javnom životu.

II. NAZIV KLUBA, SJEDIŠTE, ZNAK I PEČAT

Članak 5.

(1) Puni naziv sportskog kluba je Stolnoteniski klub “Obrtnička škola – Brod”.

(2) Skraćeni naziv Kluba glasi: STK “Obrtnička škola – Brod”.

Članak 6.

Sjedište Kluba je u Slavonskom Brodu, Vladimira Nazora 9 (adresa i prostorije srednje Obrtničke škole Slavonski Brod).

Članak 7.

(1) Klub ima svoj znak. Odluku o izgledu i uporabi znaka donosi Izvršni odbor Kluba.

(2) Boja kluba je plava, a uređuje se Odlukom Izvršnog odbora Kluba.

Članak 8.

(1) Klub ima svoj pečat koji je okruglog oblika promjera 33 mm sa ispisanim tekstom: Stolnoteniski klub “OBRTNIČKA ŠKOLA – BROD” po obodu pečata te ispisanim tekstom: SLAVONSKI BROD u sredini pečata.

(2) Uporaba i čuvanje pečata uređuje se Odlukom Izvršnog odbora.

III. ZASTUPANJE KLUBA

Članak 9.

(1) Klub zastupa i predstavlja predsjednik Kluba u svim poslovima. Zastupanje je samostalno, pojedinačno i neograničeno.

(2) Predsjednik je ovlašten poduzimati radnje u skladu sa Statutom Kluba a na temelju odluka Skupštine i Izvršnog odbora te Programa rada.

(3) Klub zastupa i tajnik Kluba u okviru nadležnosti iz Statuta ili posebnih ovlaštenja dobivenih od predsjednika, Skupštine ili Izvršnog odbora.

(4) Klub može predstavljati i druga osoba iz redova članova kluba temeljem pismenog ovlaštenja za predstavljanje dobivenog od Predsjednika Kluba.

IV. PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI I DJELATNOSTI

Članak 10.

Područje djelovanja Kluba je sport, a u užem smislu stolnoteniski sport.

Članak 11.

Ciljevi Kluba su:

 • okupljanje djece, mladeži i drugih osoba koje se žele baviti stolnoteniskim sportom, a poradi razvijanja radnih navika, zdravog života i natjecateljskog duha.
 • promicanje stolnog tenisa kod djece i mladeži u osnovnim i srednjim školama,
 • sudjelovanje u sportskim natjecanjima u stolnoteniskom sportu.

Članak 12.

(1) Radi ostvarivanja ciljeva i zadaća iz članka 11. ovog Statuta, Klub obavlja slijedeće sportske djelatnosti:

 • sudjelovanje u stolnoteniskim natjecanjima na gradskoj, županijskoj, regionalnoj, državnoj i međunarodnoj razini,
 • poduku i trening djece i mladeži,
 • usavršavanje i školovanje stručnih kadrova – trenera za rad sa stolnotenisačima,
 • upravljanje i održavanje sportskih objekata.

 (2) U Klubu mogu raditi treneri odnosno osobe koje obavljaju stručne poslove u stolnoteniskom sportu, a koje ispunjavaju uvjete propisane člancima 9. i 10. Zakona o sportu.

Članak 13.

(1) Klub se udružuje u Hrvatski stolnoteniski savez.

(2) Klub može surađivati i učlanjivati se u slične asocijacije, udruge i saveze u zemlji i inozemstvu, a odluku o tom učlanjenju donosi Skupština Kluba.

V. OSIGURANJE JAVNOSTI DJELOVANJA KLUBA

Članak 14.

(1) Rad Kluba je javan, a članovi Kluba se o radu Kluba obavještavaju dostavom pisanih materijala, putem sjednica tijela Kluba i putem klupske web stranice.

(2) Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Kluba i putem sredstava javnog priopćavanja.

(3) Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada, Klub može izdavati svoje glasilo u skladu sa Zakonom. Odluku o izdavanju glasila donosi Skupština.

(4) Klub po potrebi koristi i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i slično) sukladno Zakonu.

Članak 15.

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela Kluba i izvještavati javnost o radu tih tijela i Kluba osim u slučaju kada Izvršni odbor u opravdanim slučajevima donese odluku o isključenju javnosti.

VI. ČLANSTVO, PRAVA I OBVEZE ČLANOVA KLUBA

Članak 16.

(1) Članom Kluba može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je zainteresirana za rad u Klubu i koja prihvaća odredbe ovog Statuta, a koja nije član drugog stolnoteniskog kluba.

(2) Za fizičku osobu mlađu od 14 godina te osobu lišenu poslovne sposobnosti pisanu izjavu o učlanjivanju u Klub daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

(3)Osobe bez poslovne sposobnosti sudjeluju u radu Kluba bez prava odlučivanja.

Članak 17.

Članstvo u Klubu pravne osobe ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Članak 18.

(1) Članstvo u Klubu može biti redovito i počasno, a redoviti članovi mogu biti podupirući ili aktivni (natjecatelji-sportaši).

(2) Počasni članovi kluba su pravne ili fizičke osobe koje su zbog posebnih zasluga za dobrobit Kluba taj status dobile posebnom odlukom nadležnog tijela Kluba.

(3) Redoviti članovi Kluba su pravne ili fizičke osobe koje svojevoljno pristupaju u Klub i sudjeluju u radu Kluba.

(4) Podupirući članovi Kluba su oni redoviti članovi Kluba koji svojim svekolikim radom pomažu Klubu i aktivno su uključeni u rad Kluba i njegovih tijela.

(5) Aktivni članovi Kluba su oni članovi Kluba koji su registrirani sportaši svih dobnih skupina koji redovito treniraju i nastupaju za Klub na svim natjecanjima

Članak 19.

(1) U Klubu se vodi popis članova za koji je zadužen tajnik Kluba.

(2) Popis članova Kluba vodi se elektronički, a obvezno sadrži ove podatke: ime i prezime ili naziv, OIB, datum rođenja, datum pristupanja Klubu, kategorija člana (redoviti ili počasni), te datum prestanka članstva u Klubu.

(3) Izvršni odbor svojom odlukom propisuje dodatne podatke koji se vode o članovima (adresa stanovanja, telefoni i dr.) te ih razvrstava prema obvezi plaćanja članarine.

Članak 20.

(1) Redovitim čanom Kluba postaje se danom potpisivanja pristupnice temeljem koje se član uvodi u evidenciju članova Kluba.

(2) Član Kluba dobiva iskaznicu čiji oblik i sadržaj određuje Izvršni odbor Kluba.

Članak 21.

(1) Fizička ili pravna osoba koja želi postati redovitim članom Kluba podnosi zahtjev za prijem u članstvo Izvršnom odboru koji donosi odluku o prijemu u članstvo.

(2) Redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Kluba te poštivanje odredbi njegovog Statuta, drugih akata i odluka tijela Kluba.

Članak 22.

(1) Redoviti članovi Kluba plaćaju članarinu, i to:

 • podupirući članovi plaćaju godišnju članarinu dok
 • aktivni članovi (sportaši-natjecatelji) plaćaju mjesečnu članarinu

(2) Plaćanja članarine oslobođeni su:

 • počasni članovi Kluba
 • aktivni članovi (sportaši-natjecatelji) Kluba koji su po starosti seniori odnosno oni koji igraju za prvu seniorsku momčad Kluba

 (3) Odluku o visini članarine i načinu njenog plaćanja donosi Izvršni odbor Kluba.

Članak 23.

(1) Počasnim članom Kluba može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Kluba.

(2) Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština Kluba na prijedlog Izvršnog odbora Kluba.

Članak 24.

Članovi Kluba imaju pravo:

 • u okviru svojih mogućnosti sudjelovati u radu Kluba i na taj način pridonositi ostvarivanu ciljeva Kluba,
 • birati i biti birani u tijela upravljanja i radna tijela Kluba,
 • iznositi svoja mišljenja i prijedloge tijelima Kluba,
 • predlagati pokretanje postupka za izmjene, dopune i donošenje novog Statuta i drugih općih akata Kluba.

Članak 25.

Članovi Kluba dužni su:

 • pridržavati se odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Kluba,
 • sudjelovati u ostvarivanju programa rada i razvoja Kluba,
 • djelotvorno i odgovorno sudjelovati u radu tijela u koja su birani ili imenovani,
 • čuvati ugled i imovinu Kluba,
 • redovito plaćati članarinu, ako su obveznici članarine,
 • suzdržavati se svih činjenja protivnih sportskom duhu i moralu na sportskim i drugim priredbama koje organizira ili na kojima sudjeluje Klub te se suprotstavljati takvim postupcima drugih osoba.

Članak 26.

(1) Članovima Kluba zaslužnim za promicanje Kluba te njegovog ugleda i djelovanja, mogu se dodijeliti priznanja Kluba.

(2) Odlukom o dodjeli priznanja Izvršni odbor odlučuje o vrsti priznanja.

(3) Priznanja se mogu izuzetno dodijeliti i drugim uglednim osobama za promicanje stolnog tenisa, sporta uopće i razvoj Kluba.

Članak 27.

Članstvo u Klubu prestaje:

 • prestankom postojanja Kluba,
 • pisanom izjavom o istupanju iz članstva,
 • isključenjem iz članstva,
 • smrću člana.

Članak 28.

(1) Član Kluba može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta, ugrozi interese Kluba, prouzroči ozbiljnu štetu Klubu i njenom članstvu ili ne plati članarinu do isteka tekuće godine.

(2) Odluku o isključenju donosi Izvršni odbor Kluba, a isključeni član u roku 15 dana ima pravo žalbe Skupštini Kluba čija je odluka o isključenju konačna.

VII. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR KLUBA

Članak 29.

(1) Svi međusobni sporovi proizašli iz članstva u Klubu kao i mogući sukobi interesa unutar Kluba prvenstveno će se rješavati dogovorom odnosno sporazumno, a ako se u tome ne uspije, nastali problem u prvom stupnju rješava Nadzorni odbor Kluba.

(2) Žalbu na odluku Nadzornog odbora u drugom stupnju rješava Skupština kluba na svom narednom redovitom zasjedanju i njena je odluka konačna.

(3) Zahtjev Nadzornom odboru za rješavanje spora ili sukoba interesa podnosi Izvršni odbor

Kluba ili zainteresirani član Kluba.

(4) O tijeku rješavanja spora ili sukoba interesa u Klubu i svojoj konačnoj odluci Nadzorni odbor usmeno i pismeno izvještava Izvršni odbor i zainteresirane strane u sporu.

Članak 30.

Sukobom interesa u Klubu smatra se situacija kada član Kluba u obavljanju svojih dužnosti svojom odlukom ili djelovanjem pogoduje sebi ili sebi bliskim osobama a na uštrb interesa drugih članova Kluba.

VIII. USTROJ KLUBA, UPRAVLJANJE I TIJELA KLUBA

Članak 31.

Članovi kluba upravljaju Klubom putem tijela čiji naziv, sastav, ovlasti, izbor, opoziv i trajanje mandata propisuje ovaj Statut.

Članak 32. 

(1) Tijela upravljanja klubom su : – Skupština

   – Izvršni odbor

  – Nadzorni odbor

(2) Ostala tijela kluba su : – Predsjednik

– Tajnik

Članak 33.

Za obavljanje povremenih, privremenih i prigodnih poslova mogu se osnovati stalna ili privremena povjerenstva, a za provođenje sportske politike može se osnovati stručni stožer.

Članak 34.

Članovi tijela upravljanja Klubom kao i osobe ovlaštene za zastupanje Kluba ne mogu biti osobe za koje postoje zapreke određene člancima 13. i 27. Zakona o sportu.

Članak 35.

(1) Izbori za tijela upravljanja Klubom (Izborna Skupština) moraju se provesti najmanje zadnjeg dana mandata postojećih tijela.

(2) U slučaju da novi izbori nisu održani do isteka mandata tijelima Kluba, Izbornu Skupštinu je ovlašten sazvati stari tajnik Kluba.

(3) Konstituirajuća sjednica izabranih tijela mora se održati u roku od 15 dana od dana izbora.

1. Skupština

Članak 36.

(1) Skupština Kluba je najviše tijelo upravljanja Klubom.

(2) U okviru svoje nadležnosti Skupština Kluba:

 • donosi, mijenja i dopunjuje Statut Kluba
 • donosi Poslovnik o radu Skupštine Kluba
 • bira odnosno potvrđuje i razrješava predsjednika Kluba
 • bira i razrješava članove Izvršnog odbora Kluba
 • bira i razrješava članove Nadzornog odbora Kluba
 • bira i razrješava likvidatora Kluba
 • razmatra i odlučuje o izviješćima predsjednika i Nadzornog odbora Kluba
 • utvrđuje politiku Kluba
 • odlučuje o molbama, prigovorima i žalbama kada je to utvrđeno ovim Statutom odnosno drugim normativnim aktima Kluba
 • usvaja program rada Kluba, financijski plan i Završni račun Kluba
 • odlučuje o svim pitanjima značajnim za sportski, gospodarski i svekoliki probitak Kluba te daje upute Izvršnom odboru i tajniku Kluba za donošenje odluka o tim pitanjima
 • daje smjernice i naputke za rad Izvršnom odboru i kontrolira njegov rad
 • odlučuje o promjeni pravnog položaja Kluba sukladno Zakonu o sportu
 • odlučuje o promjeni imena Kluba
 • odlučuje o prestanku djelovanja Kluba
 • ustanovljuje i dodjeljuje nagrade i priznanja za rad u Klubu na prijedlog Izvršnog odbora Kluba
 • na prijedlog Izvršnog odbora donosi odluke o prijemu u počasno članstvo Kluba
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, ovim Statutom, drugim propisima i općim aktima.

(3) Predsjednik Skupštine je ujedno predsjednik Izvršnog odbora, tj. predsjednik Kluba.

Članak 37.

(1) Skupštinu Kluba čine svi punoljetni, poslovno sposobni redoviti članovi Kluba koji status člana Skupštine imaju od trenutka učlanjenja u Klub pa sve dok im ne prestane članstvo u Klubu.

 (2) Počasni članovi Kluba nemaju status člana Skupštine Kluba niti mogu biti birani u tijela kluba, ali mogu sudjelovati u radu Kluba bez prava odlučivanja.

Članak 38.

(1) Skupština Kluba odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti na sjednicama.

(2) Skupština Kluba može pravovaljano odlučivati kada je na sjednici nazočno više od polovine ukupnog broja članova (glasova) Skupštine.

(3) Odluke na Skupštini donose se natpolovičnom većinom nazočnih članova (glasova) Skupštine.

(4) Iznimno, za izbor i opoziv članova tijela upravljanja Klubom te donošenje Statuta ilinjegovih izmjena i dopuna potrebna je natpolovična većina od ukupnog broja članova (glasova) Skupštine.

(5) Ako sjednici Skupštine nije nazočna većina njenih članova (glasova), sjednica se odgađa i zakazuje se nova koja se treba održati u roku od 15 dana.

Članak 39.

(1) Član Skupštine Kluba može drugog člana Skupštine ovlastiti (dati mu punomoć) da ga zastupa na sjednici Skupštine.

(2) Član Skupštine Kluba koji je dobio punomoć da zastupa drugog člana Skupštine pri odlučivanju na sjednici Skupštine sudjeluje s dva glasa (njegov glas i glas člana kojeg zastupa).

(3) Punomoć o zastupanju ima jednokratni karakter, tj. vrijedi samo za jednu sjednicu.

Članak 40.

Sjednice Skupštine mogu biti: redovne (izvještajne), izborne, izvanredne i svečane.

Članak 41.

(1) Redovite sjednice sazivaju se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

(2)Sjednice Skupštine saziva i njima predsjedava predsjednik Kluba.

(3) Izvanredne sjednice Skupštine mogu se sazvati i na zahtjev jedne trećine članova Skupštine, kao i na zahtjev Izvršnog odbora ili Nadzornog odbora Kluba.

(4) Predlagač za sazivanje izvanredne sjednice dužan je pripremiti dnevni red i dokumente u svezi s pitanjima o kojima se raspravlja i odlučuje.

(5) Predsjednik Kluba mora sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine u roku 30 dana od dana kada je dostavljen zahtjev za njeno sazivanje.

Članak 42.

(1) Glasovanje na Skupštini je javno, osim u slučajevima za koje je propisano tajno glasovanje.

(2) Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima odlučuje tajnim glasovanjem.

Članak 43.

(1) Rad i odlučivanje u Skupštini može se utvrditi Poslovnikom o radu Skupštine.

(2) O radu Skupštine Kluba vodi se zapisnik.

(3) Izvorni tekst zapisnika trajno se čuva u pismohrani Kluba.

(4) Odluke i zaključci doneseni na sjednici Skupštine Kluba, koji su od posebnog interesa za članove Kluba, moraju se javno objaviti.

Članak 44.

Član Skupštine ima poglavito slijedeća prava i dužnosti:

 • sudjelovati u radu Skupštine i njenih tijela
 • birati i biti biran u tijela upravljanja Klubom i druga radna tijela Skupštine Kluba, odnosno saveza ili udruga u koje je Klub učlanjen,
 • predlagati razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga Kluba

2. Izvršni odbor

Članak 45.

(1) Izvršni odbor je tijelo upravljanja Klubom koje u razdoblju između dvije sjednice Skupštine Kluba i u okviru svojih nadležnosti utvrđenih ovim Statutom i drugim aktima Kluba, odlučuje o radu i poslovanju Kluba.

(2) Pri donošenju Odluka o radu i poslovanju Kluba, Izvršni odbor postupa u skladu s odlukama, zaključcima i općom politikom koju je utvrdila Skupština Kluba.

Članak 46.

U okviru svoje nadležnosti Izvršni odbor:

 • donosi Odluku o raspisivanju izbora za Skupštinu Kluba,
 • saziva sjednicu Skupštine Kluba i utvrđuje dnevni red sjednice,
 • odlučuje o prijemu i o isključenju iz članstva,
 • utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata koje donosi Skupština,
 • predlaže Skupštini planove i programe razvoja Kluba i programe rada Kluba,
 • odlučuje o promjeni sjedišta i adrese Kluba,
 • upravlja i gospodari imovinom Kluba,
 • predlaže financijski plan i Završni račun koje na prvoj sjednici daje Skupštini na usvajanje,
 • utvrđuje i izvršava financijsku politiku i u skladu s financijskim planom i odlukama Skupštine donosi odluke o sredstvima Kluba,
 • podnosi izviješće tijelu uprave nadležnom za sport,
 • na prijedlog predsjednika Kluba imenuje dopredsjednika Kluba iz sastava Izvršnog odbora,
 • imenuje i razrješava tajnika Kluba i šefa stručnog stožera,
 • odlučuje o zaključivanju i raskidu ugovora s igračima i trenerima u skladu sa Zakonom, o prijemu igrača i trenera u Klub i izdavanju ispisnica,
 • odlučuje o organizaciji sportskih priredbi,
 • utvrđuje mjere za unapređenje stručnog rada u Klubu i osposobljavanju stručnih kadrova,
 • donosi poslovne odluke u skladu s politikom utvrđenom na Skupštini Kluba,
 • skrbi o izvršavanju odluka, zaključaka i stajališta Skupštine,
 • određuje koji se dokumenti i podaci smatraju službenom i drugom tajnom,
 • imenuje predstavnike Kluba u tijela drugih organizacija i udruga, članove delegacija i predstavnike na skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu,
 • osniva stalna i povremena povjerenstva i radna tijela za obavljanje određenih zadaća. Odlukom o osnivanju stalnih i povremenih radnih tijela, Izvršni odbor utvrđuje njihov sastav, djelokrug i ovlasti,
 • imenuje pojedince za obavljanje pojedinih zadaća,
 • utvrđuje prijedlog Pravilnika i drugih općih akata kojima se utvrđuju odnosi u Klubu, ukoliko ovim Statutom ili Zakonom nije drugačije određeno,
 • utvrđuje ustroj Kluba i njegovih službi te prati i koordinira njihov rad,
 • imenuje i razrješava članove radnih tijela, povjerenstava i trenere,
 • odlučuje o zaključivanju i raskidu građansko-pravnih ugovora, o naknadama igračima, trenerima i dr.,
 • odlučuje o neposrednom obavljanju djelatnosti od strane Kluba,
 • odlučuje o sudjelovanju Kluba na natjecanjima u zemlji i inozemstvu te imenuje vodstvo puta,
 • brine se o pravilnom i pravodobnom obavljanju stručnih i ekonomsko-financijskih poslova u Klubu,
 • u granicama financijskog plana odlučuje o raspolaganju imovinom Kluba,
 • poduzima mjere za održavanje, zaštitu, pravilno korištenje i stjecanje nove imovine Kluba,
 • odlučuje o visini cijena ulaznica za utakmice,
 • odlučuje o uvjetima i rasporedu korištenja sportskih objekata kojima upravlja Klub,
 • odlučuje o plaćama zaposlenih i naknadama u skladu sa Zakonom,
 • odlučuje o nagradama igračima, trenerima i drugim članovima Kluba u skladu sa Zakonom,
 • odlučuje o davanju stipendija, plaćanju školarina i drugim izdacima u svezi sa stručnim osposobljavanjem u skladu sa Zakonom,
 • podnosi izviješća nadležnim tijelima,
 • odlučuje i o drugim pitanjima poslovanja i rada Kluba, ako po odredbama ovog Statuta nisu u nadležnosti drugih tijela ili radnih tijela Kluba.

Članak 47.

(1) Izvršni odbor može brojati pet (5) do sedam (7) članova uključujući predsjednika.

(2) Predsjednik Kluba ujedno je i predsjednik Izvršnog odbora Kluba.

(3) Mandat predsjednika i članova Izvršnog odbora traje četiri (4) godine. Iste osobe mogu biti ponovno birane u Izvršni odbor.

(4) Članove Izvršnog odbora bira Skupština Kluba na prijedlog predsjednika Kluba.

Članak 48.

(1) Izvršni odbor odluke donosi na sjednicama koje mogu biti redovite ili izvanredne.

(2) Sjednica Izvršnog odbora može se održati ako je nazočna većina njegovih članova.

(3) Odluka Izvršnog odbora je punovažna ako je za nju glasovala većina nazočnih članova.

Članak 49.

Glasovanje na sjednicama Izvršnog odbora Kluba, u pravilu, je javno, a u određenim slučajevima može biti i tajno o čemu odlučuje sam Izvršni odbor.

Članak 50.

(1) Članu izvršnog odbora Kluba može prestati mandat i prije isteka roka na koji je biran:

 • ako podnese ostavku na svoju dužnost,
 • ako bude opozvan,
 • ako mu prestane članstvo u Klubu.

 (2) Člana izvršnog odbora Kluba može opozvati samo ono izborno tijelo koje ga je izabralo.

Članak 51.

Izvršni odbor ili pojedini njegov član može biti opozvan ako:

 • provodi poslovnu politiku Kluba suprotno zaključcima i odlukama Skupštine
 • donese odluke suprotne Zakonu, ovom Statutu ili drugim općim aktima,
 • ne obavlja svoje dužnosti ili ih ne obavlja pravodobno,
 • neopravdano izostaje sa sjednica Izvršnog odbora.

Članak 52.

(1) Prijedlog za opoziv Izvršnog odbora ili pojedinog njegovog člana može podnijeti najmanje 1/3 članova Skupštine Kluba ili Nadzorni odbor.

(2) Prijedlog mora biti pismeno obrazložen i potpisan od predlagača.

(3) Članovima Izvršnog odbora čiji se opoziv predlaže, mora se omogućiti da se izjasne o navodima u prijedlogu za opoziv.

Članak 53.

(1) Nakon razmatranja prijedloga za opoziv, Skupština Kluba odlučuje hoće li se pristupiti glasovanju o opozivu.

(2) Glasovanje o opozivu u pravilu je tajno.

(3) Član Izvršnog odbora opozvan je ako je za opoziv glasovala većina od ukupnog broja članova Skupštine Kluba.

Članak 54.

(1) Umjesto opozvanog, bira se novi član Izvršnog odbora prema postupku propisanom za izbor članova Izvršnog odbora.

(2) Novoizabranom članu Izvršnog odbora mandat traje do isteka mandata ostalim članovima Izvršnog odbora.

Članak 55.

(1) Sjednice Izvršnog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje jedanput u dva mjeseca.

(2) U iznimnim slučajevima sjednice Izvršnog odbora mogu biti i telefonske odnosno internetske.

(3) Predsjednik Kluba dužan je, u roku od osam (8) dana, sazvati sjednicu Izvršnog odbora na zahtjev natpolovične većine članova Izvršnog odbora kao i na zahtjev Nadzornog odbora Kluba

(4) Ako predsjednik Kluba ne sazove sjednicu u roku od osam (8) dana od dana podnošenja zahtjeva iz prethodnog stavka ovog članka, sjednicu će sazvati Nadzorni odbor, odnosno tajnik Kluba.

Članak 56.

Sjednicama Izvršnog odbora Kluba rukovodi njegov predsjednik, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik ili drugi član Izvršnog odbora Kluba kojeg ovlasti predsjednik.

Članak 57.

(1)Za svoj rad Izvršni odbor odgovara Skupštini Kluba.

(2) Izvršni odbor svake godine podnosi izvješće o svom radu Skupštini Kluba. Ako izvješće ne bude prihvaćeno, Skupština odlučuje o povjerenju Izvršnom odboru.

Članak 58.

(1) Rad Izvršnog odbora može se urediti Poslovnikom.

(2) O radu sjednice Izvršnog odbora vodi se zapisnik.

(3) Izvorni tekst zapisnika trajno se čuva u pismohrani Kluba.

(4) Pismeno izrađene odluke Izvršnog odbora koje se dostavljaju drugim osobama potpisuje predsjednik Kluba.

3. Nadzorni odbor

Članak 59.

(1) Nadzorni odbor je tijelo Kluba koje prati i nadzire rad Izvršnog odbora, predsjednika, tajnika i drugih tijela Kluba, zakonitost donošenja odluka te o svojem nalazu i mišljenju obavještava Skupštinu Kluba i tijelo čiji je rad nadziran.

(2) Nadzorni odbor utvrđuje da li su rad i djelatnost Izvršnog odbora, predsjednika, tajnika i drugih tijela Kluba u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim općim aktima Kluba.

(3) Nadzorni odbor rješava sporove između članova Kluba kao i moguće sukobe interesa unutar Kluba. Žalbu na odluku Nadzornog odbora rješava Skupština Kluba na svom redovitom narednom zasjedanju i njena odluka je konačna.

(4) Nadzorni odbor posebno nadzire zakonitost rada, zakonitost vođenja materijalnog i financijskog poslovanja Kluba te o svom nalazu i mišljenju pismeno izvješćuje Skupštinu.

(5) Nadzorni odbor održava sjednice prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje.

Članak 60.

(1) Nadzorni odbor ima tri (3) člana.

(2) Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri (4) godine, ali mogu ponovno biti birani.

(3) Članove Nadzornog odbora bira Skupština Kluba.

(4) Član Nadzornog odbora ne mora biti biran samo iz redova članova Skupštine Kluba.

(5) Mandat članu Nadzornog odbora može isteći i prije roka na koji je biran u slučajevima koji vrijede za Izvršni odbor a što je navedeno u članku 50. stavak (1) ovoga Statuta.

Članak 61.

(1) Svaki član Kluba može uputiti Nadzornom odboru primjedbe i prijedloge u svezi s djelatnošću Kluba koje je Nadzorni odbor dužan razmotriti.

(2) Nadzorni odbor Skupštini Kluba podnosi izvješće o svom radu, a Izvršnom odboru nalaze o nepravilnostima s prijedlogom za poduzimanje odgovarajućih mjera za njihovo otklanjanje.

(3) Izvršni odbor, predsjednik i tajnik Kluba dužni su očitavati se i donijeti odgovarajuće odluke u svezi s nalazima i mišljenjima koja im je uputio Nadzorni odbor.

(4) Predsjedniku Nadzornog odbora dostavlja se poziv s materijalima za sjednicu Izvršnog odbora.

(5) Predsjednik Nadzornog odbora ili član kojeg odredi Nadzorni odbor može sudjelovati u radu Izvršnog odbora bez prava glasa.

Članak 62.

(1) Izvršni odbor, predsjednik, tajnik Kluba te djelatnici Kluba dužni su na zahtjev Nadzornog odbora ili njegovog predsjednika omogućiti uvid u dokumentaciju te dati tražene podatke članu Nadzornog odbora ili drugoj stručnoj osobi koju odredi Nadzorni odbor.

(2) Radi ostvarivanja nadzora nad materijalnim i financijskim poslovanjem Kluba, Izvršni odbor mora dostaviti Nadzornom odboru Završni račun i Godišnje izvješće o financijskom poslovanju najkasnije 15 dana prije dana održavanja sjednice Skupštine na kojoj se usvaja financijsko izvješće za određenu poslovnu godinu.

Članak 63.

Na sva pitanja iz djelokruga rada Nadzornog odbora koja nisu posebno uređena, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovog Statuta koje se odnose na Izvršni odbor.

4. Predsjednik

Članak 64.

(1) Predsjednika Kluba bira Skupština Kluba, a, u pravilu, to je član Kluba iz redova djelatnika srednje Obrtničke škole Slavonski Brod.

(2) U slučaju da djelatnik Obrtničke škole Slavonski Brod odbije biti predsjednik Kluba, za predsjednika se bira druga osoba iz redova članova Kluba.

(3) Mandat predsjednika Kluba traje četiri (4) godine, a broj mandata nije ograničen.

(4) Mandat predsjednika Kluba može isteći i prije roka na koji je biran u slučajevima navedenim u članku 50. stavak (1) ovoga Statuta.

Članak 65.

(1) U okviru svoje nadležnosti predsjednik Kluba:

 • predstavlja i zastupa Klub sukladno Zakonu te Statutu i drugim općim aktima Kluba,
 • Skupštini predlaže članove Izvršnog odbora,
 • saziva i rukovodi sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora Kluba,
 • potpisuje akte koje donosi Skupština i Izvršni odbor Kluba,
 • brine se o izvršenju zaključaka i odluka Skupštine i Izvršnog odbora Kluba,
 • vodi računa o tome da se rad Kluba odvija u skladu s ciljevima Kluba i u okviru opće politike koju je utvrdila Skupština Kluba,
 • brine se o izvršenju programa rada Kluba,
 • brine se da se odluke tijela Kluba i ukupno poslovanje Kluba provode u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

(2) U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, zamjenjuje ga dopredsjednik Kluba ili jedan od ostalih članova Izvršnog odbora Kluba kojeg ovlasti predsjednik Kluba.

5. Tajnik

Članak 66.

(1) Na temelju odluka Skupštine i Izvršnog odbora, tajnik organizira i rukovodi radom Kluba.

(2) Tajnik je odgovoran za zakonitost i pravilnost rada Kluba.

Članak 67.

U okviru svoje nadležnosti tajnik Kluba:

 • predstavlja i zastupa Klub u okviru nadležnosti utvrđenih zakonom te Statutom i drugim općim aktima Kluba,
 • predlaže Skupštini i Izvršnom odboru planove i programe rada Kluba i mjere za njihovo ostvarenje,
 • brine se o urednom vođenju registra članova,
 • vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Izvršnog odbora,
 • saziva skupštinu u slučaju iz članka 35. stavak (2)
 • vodi i čuva pismohranu Kluba,
 • osigurava izradu stručnih osnova za utvrđivanje politike razvoja i unapređenje svih djelatnosti Kluba,
 • osigurava pravodobno izvršavanje poslova za potrebe sjednica Skupštine i Izvršnog odbora te drugih tijela Kluba,
 • surađuje s predsjednikom na pripremanju sjednica Skupštine i Izvršnog odbora,
 • organizira i usklađuje rad pojedinih djelatnika Kluba,
 • neposredno rukovodi radom zajedničkih poslova Kluba,
 • osigurava izvršenje odluka Skupštine i Izvršnog odbora Kluba,
 • predlaže promjene u organizaciji Kluba,
 • izrađuje odnosno osigurava izradu godišnjih i periodičnih izvješća o radu i financijskom poslovanju Kluba,
 • skrbi o obavješćivanju javnosti o radu i rezultatima Kluba,
 • obavlja i druge poslove za obavljanje kojih je zakonom ovlašten tajnik, odnosno poslove koji su mu stavljeni u nadležnost ovim Statutom, drugim općim aktima ili odlukama Skupštine, Izvršnog odbora i predsjednika Kluba.

Članak 68.

(1) Tajnika Kluba imenuje Izvršni odbor na mandat od četiri (4) godine. Broj mandata nije ograničen. Tajnik Kluba može, a i ne mora biti član Izvršnog odbora Kluba.

(2) Mandat tajniku može isteći i prije roka na koji je biran u slučajevima navedenim u članku 50. stavak (1) ovoga Statuta.

Članak 69.

(1) Tajnik je odgovoran za rad Kluba na ostvarenju ciljeva i zadaća predviđenih ovim Statutom, planovima i programima rada te drugim općim aktima Kluba.

(2) Ako dođe do odstupanja od ostvarivanja utvrđenih ciljeva i zadaća, tajnik je dužan poduzeti mjere za poduzimanje kojih je ovlašten ili predložiti nadležnim tijelima Kluba poduzimanje drugih mjera radi ostvarivanja predviđenih ciljeva i zadaća.

(3) Tajnik je za svoj rad odgovoran Skupštini, Izvršnom odboru i predsjedniku Kluba.

(4) Ako dođe do značajnijeg odstupanja ili poremećaja u ostvarivanju ciljeva i zadaća iz stavka (1) ovog članka, Izvršni odbor može razriješiti tajnika i prije isteka vremena na koje je imenovan.

6. Povjerenstva i stručni stožer

Članak 70.

(1) Izvršni odbor može osnovati stalna ili privremena povjerenstva za obavljanje povremenih, privremenih i prigodnih poslova.

(2) Danom izvršenja takvog posla članovima privremenih povjerenstava prestaje mandat.

Članak 71.

Pobliže odredbe o djelokrugu rada pojedinih povjerenstava, o broju njihovih članova i načinu izbora te o pravima i dužnostima članova pojedinih povjerenstava utvrđuju se odlukom o osnivanju ili Poslovnikom o radu dotičnih Povjerenstava.

Članak 72.

(1) Za provođenje sportske politike u Klubu, može se osnovati stručni stožer.

(2) Na čelu stručnog stožera je šef stručnog stožera koji samostalno donosi odluke u svezi sadržaja i rasporeda stručnih poslova u Klubu.

(3) Suradnike u stručnom stožeru izabire šef stručnog stožera.

(4) Šefa stručnog stožera imenuje Izvršni odbor na vrijeme određeno posebnim Ugovorom.

IX. IMOVINA I SREDSTVA ZA RAD KLUBA

Članak 73.

(1) Klub ima svoju imovinu o čijem raspolaganju odlučuje nadležno tijelo Kluba u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Kluba.

(2) Klub je dužan osigurati javnost rada u stjecanju i raspolaganju imovinom Kluba te osigurati kontrolu raspolaganja u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Kluba.

(3) Prilikom donošenja odluka o upravljanju sportskim objektima, tijela Kluba će osigurati zaštitu i promicanje posebnog društvenog interesa pri njihovom održavanju i korištenju, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Članak 74.

(1) Imovinu Kluba čine pokretne i nepokretne stvari, imovinska prava i novčana sredstva.

(2) Sredstva za rad Kluba čine prihodi koje Klub ostvari obavljajući sportsku djelatnost, prihodi od marketinških djelatnosti, sponzorstava, donatora i članarina, sredstva kojima jedinice lokalne i područne samouprave pomažu obavljanje sportske djelatnosti te druga sredstva koja Klub pribavi na zakonom dozvoljen način.

Članak 75.

(1) Financijskim planom planiraju se prihodi i rashodi Kluba za kalendarsku godinu.

(2) Svi prihodi ostvareni djelatnošću Kluba koriste se u skladu sa Statutom te drugim općim aktima Kluba.

(3) Svi akti financijsko-materijalne prirode potpisuju se s dva potpisa.

(4) Izvršni odbor svojom odlukom utvrđuje osobe koje su, uz predsjednika i tajnika Kluba, ovlaštene za potpisivanje financijsko-materijalne dokumentacije.

(5) Izvršni odbor može donijeti pravilnik ili drugi opći akt kojim se uređuje materijalno-financijsko poslovanje Kluba.

(6) Klub vodi propisano knjigovodstvo i sastavlja propisana izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja knjigovodstva neprofitnih organizacija.

Članak 76.

Za svoje obveze Klub odgovara cjelokupnom svojom imovinom i sredstvima u skladu sa zakonom.

X. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI KLUBA

Članak 77.

(1) Statut je temeljni opći akt Kluba i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta Kluba.

(2) Nacrt izmjena i dopuna Statuta ili izradu novog Statuta priprema i utvrđuje Izvršni odbor i upućuje ga na raspravu i usvajanje Skupštini Kluba.

(3) Izvršni odbor razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani u raspravi, zauzima stavove o njima i utvrđuje prijedlog Statuta.

(4) Ovaj Statut donosi Skupština Kluba većinom glasova ukupnog broja svih članova.

(5) Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Kluba.

Članak 78.

Sva unutarnja pitanja Kluba, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, biti će uređena aktima koje donosi nadležno tijelo Kluba u skladu sa Statutom Kluba.

XI. PRESTANAK KLUBA I LIKVIDATOR KLUBA

Članak 79.

Klub prestaje postojati odlukom Skupštine i u drugim slučajevima propisanim člankom 48. Zakona o udrugama.

Članak 80.

(1) U slučajevima iz članka 48 stavka 1. točaka 1., 3., 4. i 6. Zakona o udrugama provodi se postupak likvidacije Kluba.

(2) Likvidacijski postupak Kluba provodi likvidator kojeg imenuje Skupština na mandat od četiri (4) godine. Broj mandata nije ograničen. Skupština vrši i opoziv likvidatora.

(3) Likvidatoru može prestati mandat i prije isteka roka na koji je biran: smrću, ako podnese ostavku na svoju dužnost ili ako bude opozvan.

Članak 81.

Pokretanjem postupka likvidacije prestaju ovlaštenja svih tijela Kluba, a likvidator postaje osoba ovlaštena za zastupanje Kluba i zastupa Klub do okončanja postupka likvidacije i brisanja Kluba iz registra udruga.

Članak 82.

U slučaju prestanka postojanja Kluba, imovina Kluba nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka predaje se srednjoj Obrtničkoj školi Slavonski Brod, a ostatak financijskih sredstava primljenih iz javnih izvora vraćaju se u proračun iz kojega su i dodijeljena.

XII. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 83.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Kluba donesen na sjednici Skupštine Kluba dana 26. veljače 2008. godine.

Članak 84.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom ovjere Ureda Državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji.

 

U Slavonskom Brodu, 27. veljače 2015. godine

 

PREDSJEDNIK KLUBA

Josip Miklaušić, prof.

 
PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hYm91dDwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Fib3V0bGluazwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Fkczwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8xPC9zdHJvbmc+IC0gL2ltYWdlcy9hZC0xMjV4MTI1LmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzI8L3N0cm9uZz4gLSAvaW1hZ2VzL2FkLTEyNXgxMjUuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfMzwvc3Ryb25nPiAtIC9pbWFnZXMvYWQtMTI1eDEyNS5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV80PC9zdHJvbmc+IC0gL2ltYWdlcy9hZC0xMjV4MTI1LmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8xPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL2V4YW1wbGUuY29tL2Fkcy9hZDFfZGVzdGluYXRpb24uaHRtbDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL2V4YW1wbGUuY29tL2Fkcy9hZDFfZGVzdGluYXRpb24uaHRtbDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL2V4YW1wbGUuY29tL2Fkcy9hZDFfZGVzdGluYXRpb24uaHRtbDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF80PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL2V4YW1wbGUuY29tL2Fkcy9hZDFfZGVzdGluYXRpb24uaHRtbDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FsdF9jb2xvdXJzPC9zdHJvbmc+IC0gYmx1ZS5jc3M8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hbHRfc3R5bGVzaGVldDwvc3Ryb25nPiAtIGNsZWFuLWxpZ2h0LmNzczwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FyY2hpdmVzPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy5zdGstb3NiLmhyL2FyaGl2YS88L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hc2lkZXNfY2F0ZWdvcnk8L3N0cm9uZz4gLSBUdXJuaXJpPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYXNpZGVzX2VudHJpZXM8L3N0cm9uZz4gLSA1PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X25hdl8xPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfbmF2XzQ8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X25hdl81PC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2N1c3RvbV9jc3M8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jdXN0b21fZmF2aWNvbjwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2RlbGljaW91czwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2RpZ2c8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mYWNlYm9vazwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ZlZWRidXJuZXJfaWQ8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX3VybDwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ZsaWNrcjwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ZsaWNrcl9pZDwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2dvb2dsZV9hbmFseXRpY3M8L3N0cm9uZz4gLSA8c2NyaXB0IHR5cGU9XCJ0ZXh0L2phdmFzY3JpcHRcIj4NCg0KICB2YXIgX2dhcSA9IF9nYXEgfHwgW107DQogIF9nYXEucHVzaChbXCdfc2V0QWNjb3VudFwnLCBcJ1VBLTE3NzM4MTEzLTFcJ10pOw0KICBfZ2FxLnB1c2goW1wnX3RyYWNrUGFnZXZpZXdcJ10pOw0KDQogIChmdW5jdGlvbigpIHsNCiAgICB2YXIgZ2EgPSBkb2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50KFwnc2NyaXB0XCcpOyBnYS50eXBlID0gXCd0ZXh0L2phdmFzY3JpcHRcJzsgZ2EuYXN5bmMgPSB0cnVlOw0KICAgIGdhLnNyYyA9IChcJ2h0dHBzOlwnID09IGRvY3VtZW50LmxvY2F0aW9uLnByb3RvY29sID8gXCdodHRwczovL3NzbFwnIDogXCdodHRwOi8vd3d3XCcpICsgXCcuZ29vZ2xlLWFuYWx5dGljcy5jb20vZ2EuanNcJzsNCiAgICB2YXIgcyA9IGRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKFwnc2NyaXB0XCcpWzBdOyBzLnBhcmVudE5vZGUuaW5zZXJ0QmVmb3JlKGdhLCBzKTsNCiAgfSkoKTsNCg0KPC9zY3JpcHQ+PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fbGFzdGZtPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fbGF5b3V0PC9zdHJvbmc+IC0gaGVhZGVyLWFsdC5waHA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19saW5rZWRpbjwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2xvZ288L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3LnN0ay1vc2IuaHIvPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fb3RoZXJfZW50cmllczwvc3Ryb25nPiAtIDU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19yZXNpemU8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3Nob3J0bmFtZTwvc3Ryb25nPiAtIHN0azwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3NpZGVfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSAvc3R5bGVzL2NsZWFuLWxpZ2h0L2ltYWdlcy9hZC0xMjB4MjQwLmpwZzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3NpZGVfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc3R1bWJsZTwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RoZW1lbmFtZTwvc3Ryb25nPiAtIFNUSyBPU0I8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190d2l0dGVyPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29feW91dHViZTwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PC91bD4=